ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Buradasınız:   Kongre Anasayfa
English

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

kütüphane.jpg

KONU: İKTİSAT, SİYASET VE TOPLUM ÜÇGENİNDE KÜRESELLEŞMENİN YEREL DİNAMİKLERİ

GEREKÇE: 1990’larda başlayan Üçüncü Küreselleşme dalgasının dünyada ve toplum genelinde yarattığı etkiler; toplumsal, siyasi ve iktisadi olarak büyük dönüşümlere neden olmuştur.  İktisat, siyaset bilimi ve toplum bilimleri gibi birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olan disiplinler, söz konusu olan dönüşümleri açıklamak hususunda en önemli işlevi yerine getirirler. Küreselleşmenin iktisadi, siyasi ve toplumsal etkileri yerel düzeye de yansımaktadır. Düzenlemek istediğimiz kongrenin amacı, bu büyük dönüşümü farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarıyla inceleyerek hem Türkiye bilimine katkıda bulunmak hem de yerelin, sosyo-ekonomik ve siyasal dinamiklerini çözümleyebilmek için, yerele ilişkin politikaya bir pencere açmaktır. 

Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler

Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği

Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma

Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi

Enerji, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi,

Yerel Ekonomi: Tarım, Sanayi ve Turizm 

Kooperatifler, Üretim Örgütlenmeleri ve Emek Süreçleri

Tüketim Toplumu, Tüketici Davranışları ve Sınıflar

Sosyal Adalet, Bölüşüm, Yoksulluk ve Sınıf Politikaları

Demokrasi, Eşitlik ve Hukuk

İktidar, Siyaset, Sivil Toplum

Neo-liberalizm ve Ulus-Devlet

Yerel Siyaset ve Dinamikleri

Yönetişim ve Özyönetim

Kentleşme, Kent Girişimciliği ve Çevreye Duyarlı İşletmecilik

Glokalizasyon, Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk

Bio-politika Çalışmaları

Kültürün Ekonomi Politiği, Kimlik, İnsan Hakları ve Stk’lar

Eğitim, Göç ve Yurttaşlık

Toplumsal Cinsiyet

Sosyal Hareketler

Çalışma Hayatı, İş Ahlakı, İş Güvenliği ve Sosyal Psikoloji

Sosyal Bilimler

Bilimsel Üretim, Entelektüellik Sorunu

Güvenlik Politikaları

Sosyal Medya ve Kitle İletişimi

Bilgi Toplumu Teknoloji

Yerel İşletmeler, İşletme Yönetimi, Şirket Örgütlenmeleri ve Aile İşletmeleri 

Girişimcilik, Yerel Girişimcilik, Ar-Ge Yönetimi ve İnovasyon

Uluslararası Finansman ve Muhasebe Standartları

Para ve Sermaye Piyasaları

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama Araştırması, Yönetimi ve Stratejisi

Uluslararası Pazarlama ve Marka Yönetimi

Hizmet Pazarlaması ve Ürün Pazarlaması

Fakat bunlarla sınırlanmış değil...

* * * * *
Giriş